Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Organogrami i GJGJK-së

Gjysëmhëna e Gjelbër vepron me katër drejtori gjatë realizimit të aktiviteteve të saj me gjithësej nga dy departamente si vijon:

Drejtoria për Zhvillimin e Strategjive merret me azhurimin e nevojave dhe problemet eventuale të vendit duke raportuar përmes Departamentit për Raportim për gjendjen që e merr si nevojë për shqyrtim duke ia bartur statistikat përmes raportimit Departamentit për Planifikim në kuadër të drejtorisë së vet nga e cila pritet të hartojë planin dhe proceduarat e nevojshme për evitimin e gjendjes dhe gjetjen e zgjidhjes adekuate për gjendjen e mark për shqyrtim nga Departamenti paraprak i Raportimit. Departamenti për Zhvillimin e Strategjive udhëheq mbledhjen e javës së parë të muajit në GJGJK duke prezantuar raportin dhe planprocedurat për çështjen në pritshmëri për të marrë masa javën e parë të muajit në vijim e cila fizikisht realizohet në arealin e problemit nga Drejtoria për Organizimin e Aktiviteteve përmes drejtorive të saj të Mirëmbajtjes së Anëtarëve dhe të asaj të Vullnetarëve.

Drejtoria për Organizimin e Aktiviteteve udhëheq mbledhjen e fundit të muajit në GJGJK duke raportuar për rezultatet e aktivitetit të javës së parë të muajit dhe adresimin për aktivitetin e ardhshëm, parapërgaditjen dhe pengesat eventuale në areal të problemit.

Drejtoria për Financa udhëheq mbledhjen e javeë së dytë të muajit duke shtjelluar buxhetin për planprojektimin e aktivitetit të shtjelluar si problem për tu zgjidhur javën e parë të muajit në vijim nga Drejtoria për Zhvillimin e Strategjive si dhe ecurinë buxhetore të aktivitetit të javës së parë të muajit evident.

Drejtoria për Logjistikë përmes Departamenteve të saj të Përkrahjes dhe Shërbimeve analizon nevojat dhe invertarin për aktivitetin e radhës si dhe shtjellon mangësitë në aktivitetin paraprak gjatë mbledhjes së javës së tretë të muajit te cilen e udhëheq.

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.